O nás


Autorizovaný ústav pre znaleckú činnosť „kachliarstvo a krby“, je právnická osoba (ďalej len znalecký ústav). Spoločníkmi v znaleckom ústave sú právnické osoby, reprezentované pracovníkmi s dlhoročnou praxou a s vysokou odbornou spôsobilosťou v danom odbore.

Uvádzame praxe našich spoločníkov, a pracovníkov a ich terajšia miestna pôsobnosť:

 • kachliar a zároveň učiteľ/lektor v kachliarstve, a týmto ako jediná osoba v tejto kombinácii na Slovensku, (Nitriansky kraj)
 • kachliar, odborník na tradičnú technológia v kachliarstve pôsobiaci v kachliarskom remesle od rokoch 1974, kominár, absolvované znalecké minimum, dlhoročné skúsenosti s odbornými posudkami, školenia v kurzoch kachliar, kominár (Žilinský kraj, Bratislavský kraj, a celé Slovensko)
 • odborná komisia z Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky, zastúpená odborníkom na rakúske tirolské pece, prednášania odborných tém v oblasti kachliarstva moderné systéme versus tradičné systémy, stavebné práce (Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj a celé Slovensko)
 • kominár, odborník na revízie komínových systémov (Západoslovenský kraj a celé Slovensko)
 • kominár, odborník na revízie komínových systémov (Východoslovenský kraj a celé Slovensko)

Spoločníci a pracovníci znaleckého ústavu majú uzatvorenú dohodu o mlčanlivosti. Súčasťou dohody je aj povinnosť zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých zverejnenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy, záujmy jej spoločníkov, dotknutých osôb. Pri výkone svojej činnosti je neprípustné uprednostňovať svoje osobné záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Dohoda je uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným poslaním znaleckého ústavu je:

 • plniť funkciu odborného (odvetvového) a metodického centra v oblasti odbornej znaleckej činnosti,
 • poskytovať na požiadanie Ministerstvu spravodlivosti SR, súdom, polícii, iným orgánom, súkromným osobám, súčinnosť pri vypracovávaní odborných znaleckých posudkov, vykonávať priebežnú (monitorovaciu) činnosť, vzdelávaciu, metodickú a konzultačnú činnosť,
 • vykonávať odbornú znaleckú činnosti plnením poslania znaleckého ústavu pri riešení obzvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich si odborné a teoretické (vedecké) posúdenie v odboroch kachliarstvo, do ktorého zahrňujeme tieto podskupiny:
  - kachľové pece moderné
  - kachľové pece tradičné
  - šporáky
  - krby – kozuby
  - záhradné krby, grily, udiarne
  - krbové vložky
  - komíny
 • zabezpečovať vzdelávaciu činnosť v oblasti kachliarstva a kominárstva,
 • spolupracovať s inštitúciami a organizáciami pri príprave legislatívnych právnych noriem a predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti v oblasti kachliarstva a kominárstva,
 • poradenstvo, návrhy a stavby kachľových pecí, krbov, šporákov, komínov