Najčastejšie vyskytujúce nedostatky (závady):


 1. kachľová pec slabo hreje, povrchová teplota kachlíc/pece je nízka - pod 40°C, zákazník očakával väčší výkon,
 2. po poslednom naložení paliva kachľová pec neudrží dlho teplo,
 3. výbuch pece, alebo vydutie plášťa / kachlíc na kachľovej peci,
 4. pri kúrení v teplovzdušnom krbe vzniká prašnosť v miestnosti, alebo sa zadymujú teplovzdušné výduchy na krbe, ktoré sú po čase čierne, čo sa môže preniesť aj do iných miestností, (?)
 5. kachľová pec sa nedá rozkúriť, zadymuje, dym ide naspäť cez špáry kachlíc do miestnosti, alebo cez vymetacie dvierka na komíne, alebo vychádza z rôznych iných miest v okolí kachľovej peci v danej miestnosti, (?)
 6. v lete sa nepodarí rozkúriť v kachľovej peci, (?)
 7. kachľová pec aj po rozkúrení dosť zadymuje, alebo vychádza z rôznych iných miest v danej miestnosti, slabý komínový ťah,
 8. pri otvorení dvierok na krbe, alebo kachľovej pece dym vo veľkom množstve vyráža naspäť do miestnosti,
 9. požiar v dôsledku používaním uvedeného diela,
 10. nerovnosti diela, rozdiely farebných odtieňoch na kachliciach, (?)
 11. prasknutá šamotová tehla v ohnisku, (?)
 12. prasknutá kachlica,
 13. 1)väčšia prasklina na omietacom povrchu kachľovej pece, (?)
 14. ohodnotenie diela,
 15. ohodnotenie historických kachľových pecí, krbov

Niektoré uvedené nedostatky - chyby ešte nemusia byť dôvodom zle postavenej kachľovej pece po technickej stránke, alebo vzhľadovej. Na nedostatky – chyby vplýva aj niekoľko faktorov. Nezanedbateľné sú aj niektoré detaily v dodávateľsko-odberateľskej zmluve medzi zákazníkom a dodávateľom. Medzi časté dôvody príčin – nedostatkov považujeme aj neznalosť, alebo neskúsenosť s používaním diela, alebo naopak dodávateľ zákazníkovi dostatočne nevysvetlil obsluhu uvedeného diela. Pri šetrení vzniknutých nedostatkov je potrebné zohľadňovať či došlo ku chybe používaním výrobku zo strany zákazníka, či dodávateľ dostatočne oboznámil zákazníka s používaním diela. V sporových prípadoch konečné stanoviská sú v kompetencii súdov, či iných orgánov.

Nedostatky, ktoré sú označené otáznikmi, je v mnohých prípadoch možné odstrániť po telefonickej konzultácii, alebo pri osobnej návšteve pri zohľadnení, že dielo s týmito chybami je funkčné, nie je chybné. Aplikačná prax potvrdzuje, že z fyzikálneho hľadiska sa to môže stať ak sa dielo používa správne. Správnosť používania diela je rozhodujúca pre elimináciu týchto nedostatkov.

V neposlednom rade dôležitú úlohu zohráva aj technológia, akou je dielo postavené, či tradičnou, alebo rôznymi inými modernými technológiami. Znalosť a poznanie formy, spôsobu a typu technológie je dôležitá, pre prípad eliminovania omylu zákazníka. Zákazníka by mal dodávateľ predom upozorniť na zásadné rozdiely medzi tradičnou technológiou a modernými technológiami s akcentom na výhrevnosť. Pec postavená tradičnou technológiou  dosahuje vyšší výkon, takáto pec je viac teplejšia na povrch, pece postavené modernou technológiou majú menšiu výhrevnosť.