Znalecké posudky kachliar


Autorizovaný ústav pre znaleckú činnosť „kachliarstvo a krby“ (ďalej len „ústav“) je právnická osoba, ktorej spoločníkmi sú viacerí podnikatelia s dlhodobou praxou v kachliarskom a kominárskom remesle. Ústav je zameraný hlavne na vypracovávanie odborno-znaleckých posudkov v rámci kachliarstva. Aplikačná prax potvrdzuje, že na Slovensku absentuje zatiaľ súdno-znalecký odbor, ktorý by obsahoval aj odvetvie KACHLIAR čo je aj logickým vyústením, že na Ministerstve spravodlivosti SR takýto súdno-znalecký odbor nie je registrovaný. Máme za to, že v súčasnosti v  odbore kachliarstvo nie je možné zatiaľ poskytnúť relevantné súdno- znalecké posudky. Súdy a orgány činné v trestnom konaní sa v tejto oblasti môžu opierať len o znalecké posudky v príbuzných odboroch. Obsahovo takéto súdno-znalecké posudky vychádzajú prevažne len z teoretických úvah, rozsiahlych výpočtov. V mnohých prípadoch sú títo znalci nútení si prizvať k spolupráci odborníka z daného odboru. Účastníci sporového konania sa musia spoľahnúť či prizvaný odborník správne posúdi a vyhodnotí situáciu ktorá je predmetom posudku na základe ktorej znalec vypracováva znalecký posudok, či aplikácia teoretických výpočtov je v súlade s konštrukciou a technológiou konkrétnej stavby. Aplikačná prax preukazuje, že bez dôkladnej znalosti daného odboru (kachliarstvo) ktorá má byť prezentovaná dlhoročnou praxou sú v posudkoch nezrovnalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú ich odbornú úroveň. Táto skutočnosť má v konečnom dôsledku dopad na výsledok sporového konania. Tento stav môže mať obojstranný dopad.

Ako príklady uvádzame:

Zákazník nemal vyčistený/skontrolovaný komín podľa vyhlášky, čo je povinnosťou zo zákona každého majiteľa domu, komín bol ale v dobrom stave, no a znalec do posudku uviedol, že poškodenie pece nastalo tým, že zákazník si nečistil komín 3x ročne, ako mu to ukladá vyhláška. Samozrejme poškodenie pece s týmto nemalo ale nič spoločné, a nehovoriac, že poisťovacia inštitúcia v rámci riešenia poisťovacej udalosti to vyhodnotila ako nesplnenie si povinnosti zákazníka, respektíve maximálne skrátila výšku poistnej udalosti. Čiže absolútna neznalosť znalca, a poškodenie zákazníka.

Zákazník sa domnieval, že v miestnosti je zima, kachľová pec dávala malú povrchovú teplotu, pod 40°C na plášti kachlíc, čo je spôsobené veľmi malým výkonom pece. V tejto miestnosti postavená kachľová pec o tejto povrchovej teplote ju nemohla vykúriť, bolo potrebné postaviť pec inou technológiou, kde povrch pece by dosahoval približne 2x väčšiu teplotu. Iná technológia stavby by to bezproblémovo dosiahla. V tomto prípade znalec sa odvolal na množstvo výpočtov a noriem. V posudku bolo konštatované, že uvedená pec je len pre nízkoenergetické a dobre zateplené domy, a podľa normy mu všetko vychádza v poriadku. Zákazník bol v tomto prípade poškodený znalcom, kde kachliar vyšiel v tomto prípade bezproblémovo, pričom opak mal byť pravdou.

Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli založiť znalecký ústav, kde garantujeme objektivitu, nestranné vyhotovenie odborných posudkov. I keď sa môžeme odvolávať v posudkoch na normy, teoretické výpočty, pre nás je ale podstatné, že tieto posudky budú vyhotovené osobami na základe dlhoročnej odbornej praxe a správne. Odvolávanie sa na normu alebo teóriu v týchto posudkoch môže byť len podporné (a to treba ešte zisťovať, či aplikovaná norma je správna, alebo vhodná, nakoľko tvorcami noriem v mnohých prípadoch sú jednotlivci, súkromné osoby, či firmy, ktoré prostredníctvom nich presadzujú svoje výrobky pri stavbách. Autorizovaná inštitúcia štátu im to len komisiou schváli a potvrdí).

Náš ústav okrem odborných skúseností a personálneho zastúpenia má spoluprácu so skúšobným laboratórium, kde sa podieľame na testovaní, meraní, analýzach a kontrolách pecí, krbov, komínov. Okrem toho naši odborníci sú garanti a lektori pri kurzoch v rámci celoživotného vzdelávania v kachliarskom a kominárskom remesle. Vlastníme kvalitnú meraciu techniku typu Wohler, Flir, Fluke, Bosch. Sme pripravení pri problémoch pri vykurovaní Vám poskytnúť poradenstvo a následne termokamerou pomôžeme Vám identifikovať kritické miesta, kde sú tepelné straty vo vašom dome.